Kviečia pasitikrinti dėl žarnyno infekcinių ligų

zarnynas

Lap­kri­čio mė­ne­sį Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja (NVSPL) ra­gi­na vi­suo­me­nę pa­si­tik­rin­ti dėl žar­ny­no in­fek­ci­nių li­gų. Kaip sa­ko­ma, bak­te­ri­joms, vi­ru­sams ar pa­ra­zi­tams sie­nos ne­eg­zis­tuo­ja, o už­si­krės­ti ga­li­ma ke­liau­jant ir po Ame­ri­ką, ir po Af­ri­ką.
Pa­sak spe­cia­lis­tų, va­sa­ra Lie­tu­vo­je trun­ka trum­pai, to­dėl nie­ko ne­ste­bi­na, kad ne­ma­ža da­lis ją sten­gia­si pra­tęs­ti ru­de­nį ke­liau­da­mi į šil­tus ir eg­zo­tiš­kus kraš­tus, kuriuose ne tik ki­ta ap­lin­ka, ta­čiau ir ki­to­kios mais­to ruo­ši­mo tra­di­ci­jos, kli­ma­tas, kur vy­rau­ja tam tik­ros li­gos ir jų su­kė­lė­jai. Nuo kai ku­rių už­kre­čia­mų­jų li­gų ke­liau­to­jai ga­li ap­si­sau­go­ti skie­pais, ta­čiau ne nuo vi­sų jų šie su­kur­ti, to­dėl ti­ki­my­bė su­sirg­ti vi­suo­met yra.

NVSPL, no­rė­da­ma at­kreip­ti ke­liau­to­jų dė­me­sį į svei­ka­tos pro­ble­mas, siū­lo lap­kri­tį pa­si­tik­rin­ti, ar jų or­ga­niz­me ne­ap­si­gy­ve­no bak­te­ri­nių, pa­ra­zi­ti­nių ir vi­ru­si­nių gast­ro­en­te­ri­tus su­ke­lian­čių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jai. Sve­čio­se ša­ly­se, kai or­ga­niz­mas su­si­du­ria su to­kiais pa­to­ge­nais, ku­riems mū­sų imu­ni­nė sis­te­ma nė­ra pa­si­ren­gu­si, žar­ny­no in­fek­ci­jos yra ga­na daž­nos.
Pa­sak spe­cia­lis­tų, daž­niau­sia vi­du­ria­vi­mo prie­žas­tis yra žar­ny­no in­fek­ci­ja, ku­rią su­ke­lia vi­ru­sai, bak­te­ri­jos ar pa­ra­zi­tai. To­kia būk­lė dar va­di­na­ma gast­ro­en­te­ri­tu. In­fek­ci­jo­mis daž­nai už­si­kre­čia­ma kar­tu su mais­tu ar­ba van­de­niu, ku­ris bu­vo už­terš­tas ar­ba tie­sio­giai iš ki­to in­fe­kuo­to­jo as­mens.

Komentaras
Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Kli­ni­ki­nių ty­ri­mų sky­riaus Mo­le­ku­li­nių bio­lo­gi­nių ty­ri­mų po­sky­rio ve­dė­ja Ana Ste­pon­kie­nė:

– To­kia ak­ci­ja skel­bia­ma pir­mą kar­tą ir ti­kiuo­si, jog ji bus tęs­ti­nė. Žmo­nėms, no­rin­tiems iš­si­tir­ti bus at­lie­ka­mi kom­plek­- si­niai ty­ri­mai. La­bai svar­bu, kad žmo­nės ži­no­tų, jog yra to­kios ga­li­my­bės ir pa­ju­tę, tar­kim, sil­pnu­mą ar už­si­tę­sus vi­du­ria­vi­mui kreip­tų­si ir iš­si­tir­tų. Juk nustačius priežastį gydymas būna greitesnis ir paprastesnis. Iki šiol in­fek­ci­nių žar­ny­no li­gų su­kė­lė­jai bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­mi at­lie­kant il­gai trun­kan­čius ty­ri­mus. Vi­ru­si­niai, bak­te­ri­niai bei pa­ra­zi­ti­niai žar­ny­no in­fek­ci­jų su­kė­lė­jai bu­vo nu­sta­to­mi at­ski­rai, pa­vyz­džiui, iš­ma­to­se ieš­ko­mi pa­ra­zi­tai, ta­čiau at­lie­kant to­kį ty­ri­mą ne­bu­vo nu­sta­to­mi nei vi­ru­si­niai, nei bak­te­ri­niai su­kė­lė­jai. Tai­gi da­bar tu­ri­me ga­li­my­bes iš­tir­ti iš­ma­tų ėmi­nį kom­plek­siš­kai, kai vie­na­me mė­gi­ny­je ga­li­me nu­sta­ty­ti tiek bak­te­ri­nius, tiek vi­ru­si­nius ir pa­ra­zi­ti­nius gas­te­ro­en­te­ri­tų su­kė­lė­jus.


Svarbu žinoti
Na­cio­na­li­nė­je vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je ga­li­ma at­lik­ti iš­ma­tų ty­ri­mus, ku­rie nu­sta­to di­de­lę da­lį pa­ra­zi­ti­nių, bak­te­ri­nių ir vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jų. Diag­nos­ti­ka, pa­grįs­ta įpras­ti­niais me­to­dais, yra pro­ble­ma­tiš­ka dėl ma­žo jaut­ru­mo, spe­ci­fiš­ku­mo, il­go ty­ri­mų at­li­ki­mo.
Šiuo me­tu la­bo­ra­to­ri­jo­je nau­do­ja­mi mo­le­ku­li­niai me­to­dai, lei­džian­tys grei­tai ir efek­ty­viai at­lik­ti di­de­lės da­lies gas­te­ro­en­te­ri­tų su­kė­lė­jų nu­sta­ty­mą. Re­a­laus lai­ko PGR pa­grįs­ta diag­nos­- ti­ka svar­bi dėl dau­ge­lio pri­va­lu­mų, įskai­tant pla­taus skran­džio ir žar­ny­no trak­to in­fek­ci­jos pa­to­ge­nų ap­ti­ki­- mą, trum­pą ty­ri­mų lai­ką ir di­de­lį jaut­ru­mą bei spe­ci­fiš­ku­mą. Šio ty­ri­mo me­tu ga­li bū­ti ap­tin­ka­ma net 25 gas­te­ro­en­te­ri­tus su­ke­lian­tys pa­to­ge­nai, įskai­tant 6 vi­ru­sus, 13 bak­te­ri­jų ir 6 pa­ra­zi­tus. Lapkričio mėnesį tyrimas bus atliekamas už specialią kainą.


Kur galima išsitirti
Ak­ci­ja bus vyk­do­ma vi­są lap­kri­čio mė­ne­sį su­tei­kiant gy­ven­to­jams ga­li­my­bę mė­gi­nius ty­ri­mams pri­sta­ty­ti pa­to­giau­sia­me la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­ny­je: 
Žo­ly­no g. 36, Vil­niu­je, tel.(8 5) 234 0201.
Gė­lių g. 9, Vil­niu­je, tel. (8 5) 212 2718.
Auš­ros g. 44, Kau­ne, tel. (8 37) 331 699.
Bi­jū­nų g. 6, Klai­pė­do­je, tel. (8 46) 383 113.
Du­bi­jos g. 40, Šiau­liuo­se, tel. (8 41) 399 879.
Res­pub­li­kos g. 13, Pa­ne­vė­žy­je, tel. (8 45) 596 362.

Informacija www.lsveikata.lt

Taip pat skaitykite...