Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

neįgalioji

Alytaus miesto savivaldybės administracija kviečia neįgaliųjų socialinės integracijos srities organizacijas dalyvauti projektų teikimo konkurse dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimo.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1.   jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2.   paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

2.    į projekto veiklą planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

3.    turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

4.    projekto veiklai vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklos rūšis, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veiklai vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-10-04 įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Organizacija pateikia vieną projekto paraiškos originalą – jį sudaro paraiškos forma (nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (nuostatų 2 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta atspaudu, jei pareiškėjas atspaudą privalo turėti. Paraiška pateikiama tiesiogiai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje arba paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį (adresu Naujoji g. 48, Alytus, 4 kabinetas).

2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuojama skirti 79 597 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 16 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, iš viso  95 597 Eur.

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 5 d. (imtinai). Kontaktiniai asmenys – Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Ineta Pliaugaitė ir Remigija Akuockaitė, telefonas pasiteirauti (8 315) 56 6660; el. p. ineta.pliaugaite@alytus.lt, remigija.akuockaite@alytus.lt . Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.).

Paraiškos forma (nuostatų 1 priedas)

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (nuostatų 2 priedas)

Deklaracija

Socialinės paramos skyriaus informacija

Taip pat skaitykite...